תקנון

1. האתר
1.1 ברוכים הבאים לאתר Ysin-Build ("האתר").
1.2 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע פעולה באתר (להלן: "הגולש"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב הגולש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המכון ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.
1.3 באתר יוצגו מוצרים ושירותים (חלקם באמצעות תמונה) ובסמוך אליהם עשויים להופיע מחיריהם וזמינותם. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד.
1.4 כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות האתר או צדדים שלישיים, אשר האתר מורשה מטעמם.
1.5 מאגר הנתונים והמידע באתר כולל מידע שנאסף במכון ו/או התקבל במכון מצדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לטעויות או אי דיוקים במידע זה.

2. הרשות להשתמש באתר
2.1 רשות לגלוש באתר ולבצע בו פעולות מותרת לכל אדם ו/או תאגיד הפועלים לפי דין.
2.2 האתר רשאי להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם ראה לנכון כי הגולש עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר למשתתפים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. גולש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, יהא האתר רשאי לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כן מתחייב הגולש לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.
2.3 האתר יהא רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאי האתר לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים המוצגים באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמו בעניינים אלו.
2.4 האתר רשאי בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת גולש לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והגולש מוותר על כל טענה כנגד האתר בעניין זה.
2.5 האתר רשאי לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.
2.6 האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש הגולש כמות שהם ("As is"), והאתר אינו מחוייב להתאים את השירותים לצרכיו של כל גולש.
2.7 האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של גולש, אלא אם יהא מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי הגולש באתר. במקרה זה רשאי האתר למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
2.8 בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השמוש באתר.

3. התחייבויות הגולש
3.1 הגולש מתחייב שלא להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות תכנה או מאגר נתונים, לא להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי. לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים. ולא להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.
3.2 הגולש מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות: לא יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר, לא ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
3.3 הגולש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, הגולש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, למכון או למי מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל של הגולש, הנובע משימושו של הגולש באתר.

4. זכויות יוצרים
זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש.

5. הדין החל
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

6. רכישה בחנות של האתר
רכישה בחנות של האתר כפופה לאמור בתקנון החנות. לחץ לצפייה בתקנון החנות

7. מידע נוסף
שאלות ובירורים שתשובה להם לא ניתן יהיה להשיג דרך האתר, ניתן לפנות לנציגי השירות של האתר באמצעות דואר אלקטרוני info@ysin-build.co.il בטלפון: 03-5615615